Αποποίηση Ευθυνών

Τελευταία Ενημέρωση: Ιανουάριος 10, 2015

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα https://namibiauraniuminstitute.com (η "Υπηρεσία") είναι μόνο για λόγους γενικής ενημέρωσης.

Το Namibiauraniuminstitute.com δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για σφάλματα ή παραλείψεις στο περιεχόμενο της Υπηρεσίας.

Σε καμία περίπτωση η Namibiauraniuminstitute.com δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ειδικές, άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή παρεπόμενες ζημίες ή οποιεσδήποτε ζημίες, είτε σε συμβατική αγωγή, αμέλεια ή άλλη αδικοπραξία, που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση του Υπηρεσία ή το περιεχόμενο της Υπηρεσίας. Η Namibiauraniuminstitute.com διατηρεί το δικαίωμα να κάνει προσθήκες, διαγραφές ή τροποποιήσεις στο περιεχόμενο της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Το Namibiauraniuminstitute.com δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος δεν περιέχει ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά.

Αποποίηση ευθυνών εξωτερικών συνδέσμων

https://namibiauraniuminstitute.com website may contain links to external websites that are not provided or maintained by or in any way affiliated with Namibiauraniuminstitute.com

Λάβετε υπόψη ότι το Namibiauraniuminstitute.com δεν εγγυάται την ακρίβεια, τη συνάφεια, την επικαιρότητα ή την πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας σε αυτούς τους εξωτερικούς ιστότοπους.